Zespół Szkół Ogólnokształcących w Grębowie

im. prof. Stanisława Bąka

 
  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

Przetarg

Email Drukuj PDF

 

Grębów, dnia 13-08-2012r.

 

ZSO.ZP/341/02/2012

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Dotyczy postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego na:

ZAKUP I DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DO STOŁÓWKI W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W GRĘBOWIE W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1oraz art. 92 ust. 2  ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z dnia 25 czerwca 2010r Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), Zamawiający - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Grębowie informuje, że w prowadzonym postępowaniu została wybrana do realizacji zamówienia publicznego jako najkorzystniejsza oferta złożona przez Wykonawcę:

F.H.U. ?BURDZY?

Wiesław Burdzy

39-410 Grębów 1009

za cenę ofertową brutto 123 577,30 zł. (słownie złotych: sto dwadzieścia trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt siedem złotych, 30/100)

Uzasadnienie wyboru oferty:

Wymieniony Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę wg ustalonych kryteriów wyboru oferty - najkorzystniejsza cena 100%, oferta spełnia wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, oferta nie podlega odrzuceniu, oferent nie podlega wykluczeniu.

 

W prowadzonym postępowaniu w kolejności wpływu złożono następujące oferty:

 

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

liczba punktów w kryterium cena 100 %

1.

F.H.U. ?BURDZY? Wiesław Burdzy

39-410 Grębów 1009

100,00 pkt

Informacja o terminie zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego:

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zespół Szkół Ogólnokształcących w Grębowie informuje, że umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zawarcie umowy nastąpi w dniu  21-08-2012r. w sekretariacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Grębowie pok. nr 3.

Otrzymują:

1 x a/a

1x F.H.U. ?BURDZY?, 39-410 Grębów 1009

1x Tablica ogłoszeń

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Grębów, dnia 13-08-2012r.

 

ZSO.ZP/341/01/2012

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego na:

DOWÓZ UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W GRĘBOWIE W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 na terenie gminy Grębów, woj. Podkarpackie prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 oraz art. 92 ust 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z dnia 25 czerwca 2010r Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), Zamawiający - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Grębowie informuje, że w prowadzonym postępowaniu została wybrana do realizacji zamówienia publicznego jako najkorzystniejsza oferta Nr 2 złożona przez Wykonawcę:

Veolia Transport Sp. z o.o.

Ul. Dąbrowskiego 8/24 87-100 Toruń

Odział w Mielcu

Ul. Przemysłowa 2, 39-300 Mielec

za cenę ofertową brutto 98 539,00 zł. (słownie złotych: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć złotych, 00/100)

Uzasadnienie wyboru oferty:

Wymieniony Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę wg ustalonych kryteriów wyboru oferty - najkorzystniejsza cena 100%, oferta spełnia wymagania SIWZ, oferta nie podlega odrzuceniu, oferent nie podlega wykluczeniu.

 

W prowadzonym postępowaniu w kolejności wpływu złożono następujące oferty:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

liczba punktów w kryterium cena 100 %

1.

PKS w Stalowej Woli Spółka Akcyjna

ul. Ofiar Katynia 30

37-450 Stalowa Wola

 

76,07 pkt.

2.

Veolia Transport Sp.z o.o

ul. Dąbrowskiego 8/24, 87-100 Toruń

Oddział w Mielcu

ul. Przemysłowa 2

39-300 Mielec

100,00 pkt.

3.

PKS Tarnobrzeg Sp. z o.o

ul. Zwierzyniecka 30

39-400 Tarnobrzeg

 

92,84 pkt.

 

Informacja o terminie zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego:

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zespół Szkół Ogólnokształcących w Grębowie informuje, że umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zawarcie umowy nastąpi w dniu  21-08-2012r.. w sekretariacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Grębowie pok.nr 3.

Otrzymują:

1 x a/a

1x tablica ogłoszeń,

1x PKS Stalowa Wola S.A, 37-450 Stalowa Wola

1x PKS Tarnobrzeg Sp.zo.o., 39-400 Tarnobrzeg

1x Veolia Transport Sp.z o.o., Oddział w Mielcu, ul.Przemysłowa 2 , 39-300 Mielec

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 30 lipca 2012 roku opublikowane zostały materiały dotyczące przetargu:

DOWÓZ UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W GRĘBOWIE W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 na terenie gminy Grębów

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

oraz tego samego dnia, 30 lipca 2012 roku udostępnione zostały materiały dotyczące przetargu na:

ZAKUP I DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DO STOŁÓWKI W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W GRĘBOWIE W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dnia 26 lipca 2011 opublikowano materiały do tyczące przetargu na:

DOWÓZ UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W GRĘBOWIE W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

 

Od dnia 21 lipca 2011 do pobrania na stronie są materiały dotyczące przetargu na:

ZAKUP I DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DO STOŁÓWKI W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W GRĘBOWIE W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

 

Poniżej do pobrania materiały do przetargu:

Materiały dotyczące przetargu - Wczasy 2011